header mob

TWITTERLINKEDINeipglogo2

 • Nieuws
 • Advies voor herregistratie in Wet BIG register

Advies voor herregistratie in Wet BIG register

Werkervaringeis of urennorm

Om op 1 Januari 2017 in aanmerking te komen voor herregistratie in het Wet BIG register zal de overheid u, als industrieapotheker,  toetsen op de volgende eis: relevante werkervaring. De manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is te voldoen aan de werkervaringeis. Die werkervaringeis heeft zowel betrekking op het aantal uren dat gewerkt moet worden, als op de inhoud van het werk dat wordt verricht.

Wat betreft de urennorm: in een periode van 5 jaar moet u 2080 uur als apotheker werkzaam zijn geweest. Dit betekent ongeveer 8 uur per week.

Wat betreft de inhoud wordt een drietal algemene eisen gesteld:
 1. De werkzaamheden liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (let op, dit is nader gespecificeerd, zie onder).
 2. De werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.
 3. De werkzaamheden worden tenminste op hetzelfde niveau uitgevoerd als het niveau van de opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.
 4. Er wordt géén onderscheid gemaakt in betaald werk of vrijwilligerswerk. In beide gevallen geldt dat uitgevoerde werkzaamheden aangetoond moeten kunnen worden (zie Advies).

De wetgever geeft de volgende aanvullende  verklaring: de productgerichte werkzaamheden van apothekers die strikt genomen buiten het terrein van de individuele gezondheidszorg vallen, worden toch aangemerkt als relevante werkzaamheden voor herregistratie. De reden hiervoor is dat het diploma van de universitaire opleiding farmacie toegang geeft tot 2 verschillende beroepsuitoefeningen. Enerzijds gaat het om productgerichte werkzaamheden, zoals farmaceutisch onderzoek of het testen, beoordelen of monitoren van geneesmiddelen op veiligheid en kwaliteit. Anderzijds om patiëntgerichte werkzaamheden, zoals het bereiden en uitgeven van geneesmiddelen. Deze verschillende werkzaamheden kunnen na afronding van de initiële universitaire opleiding farmacie en na BIG-registratie onder dezelfde beroepstitel van apotheker worden uitgeoefend.

Als u werkt in een ander beroep of andere functie dan apotheker, moeten de werkzaamheden minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd. Het niveau van de door u verrichte werkzaamheden leidt u bijvoorbeeld af uit het functieprofiel van uw functie. Als daarin geen niveau is opgenomen, is de opleiding die hoort bij de functie die u daadwerkelijk uitvoert een goede richtlijn. Voor meer informatie over functie-uitoefening anders dan apotheker die toch in aanmerking komen voor registratie: www.bigregister.nl/apotheker/herregistratie

De urennorm beteken dus niet dat u full time taken vervult die moeten liggen op het specifieke deskundigheidsgebied van de apotheker, het gaat slechts om werkzaamheden gedurende minimaal 2080 uur in 5 jaar. Ook is het niet nodig actief te zijn op alle deskundigheidsgebieden.

Werkzaamheden kunnen zowel in Nederland als daarbuiten worden uitgevoerd (ervaring binnen de EU en Zwitserland wordt gerekend tot binnenlandse werkervaring op basis van de harmonisatieregeling).

Deskundigheidsgebied

Tot het gebied van deskundigheid van de apotheker  (artikel 23 Wet BIG) worden gerekend:

 • het bereiden van geneesmiddelen,
 • het bewaren van geneesmiddelen onder de daarvoor volgens de stand van de wetenschap geschikte omstandigheden,
 • het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van geneesmiddelen aan de patiënt voor wie het bedoeld is, dan wel aan aangewezen zorgverleners voor toediening aan hun patiënten,
 • het geven van advies aan de patiënten aan wie geneesmiddelen ter hand worden gesteld over het gebruik daarvan,
 • het bewaken van het gebruik van de aan patiënten ter hand gestelde geneesmiddelen.

De NIA commissie (Her)registratie is druk bezig met het beschrijven van de 5 kerntaken voor de apotheker specifiek voor de industrieapotheker. Deze beschrijvingen zijn gemaakt op basis van de door u ingezonden werkzaamheden. Deze beschrijving zal vervolgens besproken worden met de overheid. De timing van deze bespreking wordt gedicteerd door het ministerie. U zult op de hoogte worden gehouden van de status van het document en de voortgang. U kunt dit document ook gaan gebruiken om uw functieomschrijving op te stellen (zie Advies).

Scholingsnorm

Indien u niet kunt voldoen aan deze eis, zal gekeken kunnen worden naar de scholingseis. Na voldoende scholding en toetsing zal u zich alsnog kunnen registreren. De invulling van deze scholing en toetsing is nog niet bekend, ook hierover zult u nader worden geïnformeerd wanneer er meer is bepaald. Wel is duidelijk, dat het niet nodig is dat iedere zorgverlener weer moet voldoen aan alle opleidingseisen van de gehele opleiding en alle competenties moet bezitten die bij eerste inschrijving zijn vereist. Deze eis wordt ook niet gesteld aan zorgverleners die zich door jarenlange werkervaring hebben gespecialiseerd op een bepaald deelgebied van het beroep. De zorgverlener moet echter altijd wel blijven beschikken over de competenties die behoren tot de kern van het beroep.

Algemene beoordelingskader

Op de website www.bigregister.nl/herregistratie/apotheker vindt u het op dit moment  algemene beoordelingskader voor alle zogenaamde BIG beroepen. Begin 2014 zouden de specifieke beoordelingskaders per beroepsgroep bekend moeten worden. Deze zullen gepubliceerd worden op de genoemde website.

Procedure

Onderstaand zetten wij de procedure voor zover die nu bekend is voor u uiteen.  Sinds 1 Januari 2012 is registratie in het BIG register verplicht voor diegenen die dit vanwege hun functie uitoefening verplicht zijn. Wellicht heeft u deze registratie niet nodig voor uw huidige functie uitoefening, houdt u er dan wel rekening mee dat dit mogelijk in de toekomst kan veranderen door functie of baan verandering. Wellicht wilt u uw carrière als openbaar- of ziekenhuisapotheker voortzetten.

 • Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Uiterlijk 6 maanden voor de herregistratiedatum ontvangt u van het BIG-register een oproep.
 • Vult u deze oproep in en retourneert u deze aan het register.
 • Niet alle zorgverleners die herregistratie aanvragen hoeven bewijsstukken op te sturen. Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie namelijk steekproefsgewijs. Als u in de steekproef zit, worden uw bewijsstukken opgevraagd. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart (zie Advies).
 • Als een verzoek tot herregistratie daadwerkelijk leidt tot aantekening van herregistratie in het BIG-register, wordt een nieuwe uiterste herregistratiedatum vastgesteld. In principe is de nieuwe uiterste herregistratiedatum gelijk aan vijf jaar na de datum van afgifte van de beschikking waarmee de herregistratie aan de zorgverlener wordt bevestigd. Dus als deze beschikking op 31 December 2016 wordt gemaakt, dan wordt de nieuwe uiterste herregistratiedatum gelijk aan 31 December 2021.

Advies

Indien u op 1 Januari 2017 in aanmerking wilt komen voor herregistratie in het Wet BIG register adviseren wij U het volgende:

 • Houdt over de 5-jaars periode voorafgaand aan 1 Januari 2017, dit betekent dus 1 Januari 2012 tot en met 31 December 2016, een portfolio bij van uw werkzaamheden die vallen onder de 5 kerntaken van de apotheker, het deskundigheidsgebied. Deze portfolio kan dienen als bewijslast voor controle door de overheid.
 • Zorg dat u ook in geval van functie of baan wisseling deze portfolio meeneemt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie over uw werkervaring. De NIA kan u alleen adviseren.
 • U kunt in overleg met uw werkgever een functieomschrijving maken (in het Nederlands) waarin uw taken op het deskundigheidsgebied van de apotheker uiteengezet worden. Wij willen u aanraden dit niet te abstract te maken omdat dit interpretatie kan bemoeilijken.
 • Bepaling van het aantal uren voor de werkervaringeis zal gedaan worden mede aan de hand van het aantal arbeidsuren in uw arbeidsovereenkomst of contract. Het is aan te raden dit op te nemen in uw portfolio (uren status is voldoende voor portfolio).
 • Indien u gevraagd wordt stukken op te sturen, moeten deze wel toetsbaar zijn. Zorg dus voor gewaarmerkte  werkgeversverklaringen en contracten. Het is aan te raden dit op tijd te regelen met uw werkgever of opdrachtgever.
 • Houdt de website van het BIG register in te gaten! Hier vindt u alle relevante documentatie waar bovenstaand advies op gebaseerd is.

Bronvermelding: www.bigregister.nl - 26 november 2013.