header mob

LINKEDINeipglogo2

 • (her)Registratie

Registratie

BIG-HERREGISTRATIE – STAND VAN ZAKEN, voorjaar 2022

In maart 2022 heeft de rijksoverheid besloten het BIG Herregistratietraject –dat tijdens de coronapandemie tijdelijk was opgeschort- weer te hervatten.

Degenen van wie de herregistratie-termijn in de afgelopen periode is verstreken, zullen eind april persoonlijk bericht ontvangen. U dient zich dan voor eind 2022 te herregistreren. Op dit moment is het nog niet mogelijk een herregistratie-aanvraag in te dienen. De NIA Commissie BIG-Herregistratie raadt u dringend aan om de voorbereidingen voor de herregistratie wel alvast te treffen maar de daadwerkelijke aanvraag rond 11 november 2022 (week 45) te doen. De hervatting van de BIG geldt voor iedereen van wie de herregistratie was opgeschort, dus ook grote beroepsgroepen als verpleegkundigen en medici dienen zich voor eind 2022 te her-registreren. 

Het belangrijkste dat u alvast kunt doen, is het maken van een urenregistratie voor de berekening van uw werkervaringsuren. Indien u sinds de vorige herregistratie of uw eerste registratie van werkgever of functie gewijzigd bent is het verstandig vroegtijdig bij vorige werkgevers uw stukken ter ondertekening aan te bieden. Dit geldt net zo goed voor zelfstandigen die meerdere opdrachtgevers hebben of andere opdrachtgevers hebben. De ervaring heeft geleerd dat hier nog wel eens de nodige tijd in kan gaan zitten. 

Verder is het ministerie van VWS in 2019 een verkenning gestart om te bezien hoe de wet BIG meer toekomstbestendig zou kunnen worden, zodat hij ook in de toekomst de veiligheid en kwaliteit van de beroepsuitoefening door de zorgverlener voor de patiënt zeker kan stellen. Een en ander bleek complexer te zijn dan gedacht en door de komst van de coronapandemie is men tot de conclusie gekomen dat het ook niet meer passend was om het traject zoals bedacht, te hervatten. Het toekomstbestendig maken van de Wet BIG spitst zich nu toe op 3 thema’s, waarvan ‘deskundigheidsbevordering’ (nascholing) voor ons als industrieapothekers het meest belangrijk is. Het ministerie gaat ‘dialoogtafels instellen waarin wordt besproken hoe deskundigheidsbevordering verder ontwikkeld zou kunnen worden in relatie tot de herregistratieverplichting’. Wat de stand van zaken daarvan is, is op dit moment  nog niet bij de NIA bekend, maar ook als de herziening van de wet BIG voor het eind van het jaar zou worden aangenomen, dan nog worden nieuwe herregistratie-eisen daarna pas van kracht. Op de huidige herregistratieronde zullen ze derhalve geen invloed hebben. Op dit moment geldt alleen de werkervaringseis zoals deze ook bij de eerste herregistratie gold. Wel zijn de eisen voor de werkervaringsuren iets aangepast. Deze eisen lijken iets ruimer te zijn geworden. 

De benodigde documentatie zal hoogstwaarschijnlijk pas na eind april op de website van het bigregister (www.bigregister.nl/herregistratie) te vinden zijn. Wij raden u aan deze documentatie tijdig te bekijken. Uw vigerende registratie-status kunt u  met behulp van uw DigiD opzoeken op https://mijn.bigregister.nl/.

BIG herregistratie, hoe zat het ook al weer….

Op 1 januari 2012 werd de periodieke herregistratie in het kader van de Wet BIG ingevoerd voor de ‘artikel 3-beroepen’ waar o.a. artsen en apothekers toe behoren. 

Apothekers die in een specialistenregister zijn opgenomen (ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers) blijven in het BIG-register ingeschreven door aan de eisen van het specialistenregister te voldoen. Apothekers die bij farmaceutische bedrijven werken of een andere maatschappelijke functie vervullen, moeten hun herregistratie zelf actief aanvragen, waarbij aangetoond moet worden dat er in de voorafgaande 5 jaar minimaal 2080 uur is gewerkt op het ‘niveau van de opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd’, waarbij de werkzaamheden niet langer dan twee jaar onderbroken mogen zijn (bijv. vanwege zwangerschapsverlof of ziekte). 

Om op 1 januari 2017, 5 jaar na de datum waarop de herregistratieplicht werd ingevoerd, in aanmerking te komen voor herregistratie moest de grote groep apothekers die op 1 januari 2012 reeds in het BIG-register waren ingeschreven, voor het eerst voldoen aan de genoemde werkervaringseis.  Apothekers die na 1 januari 2012 voor het eerst in het BIG-register zijn ingeschreven moeten 5 jaar na hun inschrijvingsdatum voor de eerste keer herregistreren. De inschrijving in het BIG-register geldt steeds voor 5 jaar en moet dus iedere 5 jaar worden vernieuwd. De informatie in dit artikel is van belang voor alle BIG-geregistreerde industrieapothekers, dus ook voor iedereen die na 1 januari 2012 voor het eerst is ingeschreven in het BIG-register

Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het BIG-register toetst de overheid industrieapothekers op relevante werkervaring. Die werkervaringeis heeft zowel betrekking op het aantal uren dat gewerkt moet zijn, als op de inhoud van het werk dat wordt verricht. 

Wat betreft de urennorm: in een periode van 5 jaar moet je 2080 uur als apotheker werkzaam zijn geweest. Dit komt overeen met ongeveer 8 uur per week. 

Wat betreft de inhoud van het werk wordt er een drietal algemene eisen gesteld:

 • De werkzaamheden liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg 
 • De werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.
 • De werkzaamheden worden tenminste op hetzelfde niveau uitgevoerd als het niveau van de opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.

Er wordt géén onderscheid gemaakt in betaald werk of vrijwilligerswerk. In beide gevallen geldt alleen dat uitgevoerde werkzaamheden aangetoond moeten kunnen worden.

Productgerichte werkzaamheden van apothekers die strikt genomen buiten het terrein van de individuele gezondheidszorg vallen, kunnen toch aangemerkt worden als relevante werkzaamheden voor herregistratie. De reden hiervoor is dat het diploma van de universitaire opleiding farmacie toegang geeft tot 2 verschillende beroepsuitoefeningen. Enerzijds gaat het om productgerichte werkzaamheden, zoals farmaceutisch onderzoek of het testen, beoordelen of monitoren van geneesmiddelen op veiligheid en kwaliteit. Anderzijds om patiëntgerichte werkzaamheden, zoals het bereiden en uitgeven van geneesmiddelen. Deze verschillende werkzaamheden kunnen na afronding van de universitaire opleiding farmacie en na BIG-registratie onder dezelfde beroepstitel van apotheker worden uitgeoefend.

Wie werkt in een ander beroep of andere functie dan ‘apotheker’, moet de werkzaamheden minimaal op WO-niveau uitvoeren. Het niveau van de verrichte werkzaamheden is bijvoorbeeld af te leiden uit het functieprofiel. Als daarin geen niveau is opgenomen, is de opleiding die hoort bij de functie die je daadwerkelijk uitvoert een goede richtlijn.  

De urennorm betekent niet dat je full time taken vervult die moeten liggen op het specifieke deskundigheidsgebied van de apotheker, het gaat slechts om werkzaamheden gedurende minimaal 2080 uur in 5 jaar. Gemiddeld moet je dus 8 uur per week besteed hebben aan taken die liggen op het deskundigheidsgebied van de apotheker zoals omschreven in de Wet BIG (zie hieronder). Het is ook niet nodig om actief te zijn op alle deskundigheidsgebieden.

De werkzaamheden kunnen zowel in Nederland als daarbuiten zijn uitgevoerd (ervaring binnen de EU en Zwitserland wordt gerekend tot binnenlandse werkervaring op basis van de harmonisatieregeling).

Deskundigheidsgebied

Tot het gebied van deskundigheid van de apotheker (artikel 23 Wet BIG) worden gerekend:

 • het bereiden van geneesmiddelen, 
 • het bewaren van geneesmiddelen onder de daarvoor volgens de stand van de wetenschap geschikte omstandigheden, 
 • het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van geneesmiddelen aan de patiënt voor wie het bedoeld is, dan wel aan aangewezen zorgverleners voor toediening aan hun patiënten, 
 • het geven van advies aan de patiënten aan wie geneesmiddelen ter hand worden gesteld over het gebruik daarvan, 
 • het bewaken van het gebruik van de aan patiënten ter hand gestelde geneesmiddelen.

De NIA commissie BIG-Herregistratie heeft in de aanloop naar de eerste herregistratieronde deze 5 kerntaken beschreven, toegespitst op de industrieapotheker. Deze beschrijvingen zijn gemaakt op basis van de door de leden aangedragen werkzaamheden en zijn destijds besproken met de overheid. Dit document (in de vorm van het formulier ‘Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie’) kan helpen bij het inventariseren van de uren die meegeteld kunnen worden voor de werkervaringseis. Het is te vinden op de website van de NIA. Er wordt momenteel gewerkt aan een update. 

Scholingsnorm

Wie niet kan voldoen aan de werkervaringseis op het deskundigheidsgebied, kan alsnog in aanmerking komen voor herregistratie door een herregistratietoets af te leggen. Op de website van PAOFarmacie is nadere informatie te vinden over de toets en de voorbereiding daarop: http://www.paofarmaciebigherregistratie.nl/ . Er worden voor apothekers geen cursussen voor gegeven, je kunt je alleen door zelfstudie voorbereiden op deze toets.

Wie de herregistratietoets met succes afrondt, krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij herregistratie maximaal twee jaar oud zijn.

Beoordelingskader

Het ‘Beoordelingskader’ voor herregistratie in de Wet BIG is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en beschrijft de criteria, op basis van werkervaring, die bij de beoordeling van aanvragen voor herregistratie worden gehanteerd. Het is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen in de voorbereiding op het indienen van de herregistratieaanvraag. In het beroepsspecifieke deel van het Beoordelingskader zijn het deskundigheidsgebied van de apotheker en de eisen die aan werkzaamheden worden gesteld verder uitgewerkt. Het is te downloaden op de website van het BIG-register (zie link aan het eind van dit artikel).

Hoe gaat het verder

Zodra de BIG herregistratie weer wordt opgestart ontvangen de apothekers die het betreft persoonlijk bericht van het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van VWS die de herregistratie regelt. De NIA commissie BIG-Herregistratie zal op dat moment net als in 2016 één of meerdere voorlichtings-/instructiewebinars organiseren met als doel de leden te helpen de herregistratie aan te vragen.

Wat kun je nu al doen. Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het BIG-register adviseren wij het volgende:

 • Wacht niet tot de herregistratie weer wordt opgestart; zorg dat je bent voorbereid!
 • Houdt over de 5-jaars periode voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum (UHD) een portfolio bij van werkzaamheden die vallen onder de 5 kerntaken van het deskundigheidsgebied van de apotheker. Deze portfolio kan dienen als bewijslast voor controle door de overheid. Voor het eerste cohort apothekers zou dat in principe de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2021 zijn. Je uiterste herregistratiedatum kun je met behulp van je DigiD opzoeken op https://mijn.bigregister.nl/
 • Zorg dat je in geval van functie- of baanwisseling deze portfolio meeneemt en actueel houdt.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie over je werkervaring.
 • Maak in overleg met je werkgever een functieomschrijving (in het Nederlands) waarin je taken op het deskundigheidsgebied van de apotheker uiteengezet worden. Wij raden aan om dit niet te abstract te maken omdat dit interpretatie kan bemoeilijken. De beoordelaars bij het CIBG zijn geen inhoudsdeskundigen.
 • Bepaling van het aantal uren voor de werkervaringseis zal gedaan worden mede aan de hand van het aantal arbeidsuren in een arbeidsovereenkomst of contract. Het is aan te raden dit op te nemen in de portfolio (uren status is voldoende voor de portfolio). De versie van het formulier ‘Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie’ dat hiervoor in 2016 is gebruikt, staat nog op de website van de NIA (beschikbaar na inloggen).
 • Indien er gevraagd wordt stukken op te sturen, moeten deze wel toetsbaar zijn. Zorg dus voor gewaarmerkte werkgeversverklaringen en contracten. Het is aan te raden dit op tijd te regelen met je werkgever of opdrachtgever. Denk ook aan voormalige werkgevers. Onderaan dit artikel staat een link naar een sjabloon voor de werkgeversverklaring.
 • Kijk op de website van het BIG-register voor nog meer informatie.


LINKS

De video opname van de bijeenkomst van 17 juni jl. is terug te kijken via deze link: www.youtube.com/embed/LnSvWwXa1l0

Uitstel herregistratie Wet BIG i.v.m. COVID-19 pandemie
https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/uitstel-herregistratie
https://www.rovid.nl/vws/cibg/2017/vws-cibg-20170417-id1zu74xe-web-hd.mp4

Herregistreren als apotheker
https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/apotheker

Beoordelingskader Apothekers
https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-apothekers

Sjabloon Werkgeversverklaring
https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/formulieren/2017/03/03/werkgeversverklaring-bewijsstuk-herregistratie

Vraag en antwoord Herregistratie
https://www.bigregister.nl/herregistratie/vraag-en-antwoord

NIA Commissie BIG-Herregistratie
Hetty Prins
April 2022